×
☰ Menu
robertdouw.nl
| 03-12-2019 | Update: 04-12-2019

POËZIE OP DAG DRIE

In miel

- Vrije vertaling naar het Nederlands onderaan de pagina -

Yn ‘e greide rinne de kei
Se gerskje, skite, pisje in miel
En wylst se weidzje lâns de Wâldwei
Sjoch ik hoe’t Ljouwert útwreidet
Úttinet, opslokket

In grut betonnen bouwurk jout de grins oan
Hjir wennet de minsk

Griene greiden wurde diken
Farsk gers wurd droeche stien
Wat sleatsjes wienen wurde strjitten
Klibers minsken meitsje oan
Wylst de kei de tiid ferjitte

Yn ‘e greide steane de kei
Se gerskje, skite, pisje in miel
Tusken de hûzen boartsje bern
Of nee, se wolle net om lyk
In mem besiket se te manearje

Yn ‘e greide rinne de kei
Se gerskje, skite, pisje in miel
Op it bouplak galmet in stim
Tusken it beton wjerkeatst it ûnheil
Hoe leaflik ek har lûd mei wêze
De nijslêzeres kin net bedekke
Hoe wreed it wrâldnijs hjoed wer is
Lykas jimmer, ivich, ea

Yn ‘e greide steane de kei
Se gerskje, skite, pisje in miel
Twa auto’s klappe op inoar
Lilke stimmen, toeters flokke
Al bist healdea, gean út ‘e wei
Ik moat der del, hâld my net op

Yn ‘e greide lizze de kei
Se koese, kôgje, wjerkôgje
Deunby in skoalle falle wurden
Falle skeaten, falt ien del
Bloed rint de stoepe del, in put yn
Ferminget mei it ôffalwetter

Yn ‘e greide rinne de kei
Se gerskje, skite, pisje in miel
Se koese, kôgje, wjerkôgje
Gerskje, skite, pisje in miel
De wrâld draait troch, de minsken
Ite, skite, pisje in miel.

--------------------------------------
Vrije vertaling naar het Nederlands:

Een plas

In het weiland lopen de koeien
Ze grazen, schijten, doen een plas
En terwijl ze weiden langs de Wâldwei (Woudweg)
Zie ik hoe Leeuwarden uitbreidt
Opzwelt, opslokt

Een groot betonnen bouwwerk geeft de grens aan
Hier woont de mens

Groene weilanden worden wegen
Vers gras wordt droge steen
Wat slootjes waren worden straten
Massa’s mensen haasten zich
Terwijl de koeien de tijd vergeten

In het weiland staan de koeien
Ze grazen, schijten, doen een plas
Tussen de huizen spelen kinderen
Of nee, ze zijn dwars en onhandelbaar
Een moeder probeert ze in het gareel te krijgen

In het weiland lopen de koeien
Ze grazen, schijten, doen een plas
Op de bouwplaats galmt een stem
Tussen het beton weerkaatst het onheil
Hoe lieflijk haar geluid ook mag zijn
De nieuwslezeres kan niet bedekken
Hoe wreed het wereldnieuws vandaag weer is
Zoals immer, eeuwig, ooit

In het weiland staan de koeien
Ze grazen, schijten, doen een plas
Twee auto’s klappen op elkaar
Kwade stemmen, toeters vloeken
Al ben je halfdood, ga uit de weg
Ik moet er langs, hou me niet op

In het weiland liggen de koeien
Ze slapen, kauwen, herkauwen
Vlakbij een school vallen woorden
Vallen schoten, valt iemand neer
Bloed loopt de stoep af, een put in
Vermengt zich met het afvalwater

In het weiland lopen de koeien
Ze grazen, schijten, doen een plas
Ze slapen, kauwen, herkauwen
Grazen, schijten, doen een plas
De wereld draait door, de mensen
Eten, schijten, doen een plas.